Your browser does not support JavaScript!
護理科-教師分機

護理科-教師分機

本校電話請撥:
(02)2632-1181 轉分機202

職稱 姓名 分機
助理教授
兼科主任
葉麗娟 200
助理教授
兼科副主任
李忠信 216
講師
兼實習組長
董俊平 201
/254
教授
兼高齡社會健康管理科主任暨護理健康學院院長
陳秀珍 683
副教授
兼副校長
李惠玲 250
助理教授 林君樺 215
助理教授 何瓊芳 115
助理教授 江秉穎 116
助理教授 陳嘉琦 217
助理教授 陳貞秀 219
講師 嚴惠宇 207
講師 潘婉琳 211
講師 林千惠 218
講師 潘美芳 256
講師 楊鎧玉 253
講師 林毓 206
講師 方又圓 210
講師 陳姿螢 251
講師
(護理科行政教師)
周莉莉 205/113
行政人員 張鈺芬 204
行政人員 陳姿秀 203
專案人員 賴渝婷 214
江秉穎助理教授
助理
  116